36. การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง

ข้อมูลตัวชี้วัด “การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง”

การชลประทานวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้แก่ ในช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2561 มีแผนจัดสรรการใช้น้ำทั้งสิ้น 33,506 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในภาคการเกษตรมากที่สุด 20,974 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม และการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีปริมาณการใช้น้ำ 5,976 4,356 และ 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ส่วนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. 2561/2562 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทาน ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 26,434 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรมากที่สุด 13,953 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ การใช้น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 6,441 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม 3,636 ล้านลูกบาศก์เมตร และการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2,404 ล้านลูกบาศก์เมตร

การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2561 และช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. 2561/2562

 

ที่มา: กรมชลประทาน (2561 และ 2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562